COMUNICAT DE PRESĂ

”România educată” nu înseamnă ca mii de copii din mediul rural și grupuri dezavantajate să nu beneficieze de asistență psihopedagogică și consiliere de specialitate!

Personalul din cadrul CJRAE/CMBRAE susține proiectul „România educată” și apreciază măsurile pe care noul Proiect de Lege a Educației le propune în domeniul educației incluzive și oferirii de sprijin specializat, de servicii de orientare în carieră  pentru toți preșcolarii și elevii. Apreciem în mod special articolele 173 (10), 186 litera k și 125 litera h,  prin care numărul de elevi și preșcolari asistați de un profesor consilier școlar scade la 500 de elevi, respectiv 300 de preșcolari, se înființează minim un post de profesor consilier școlar în fiecare unitate de învățământ preuniversitar din sistemul public, măsuri care vor facilita, atunci când vor fi aplicate, accesul la consiliere și orientare școlară și vocațională al tuturor elevilor.

Joi, 28 iulie 2022, reprezentanții CJRAE/CMBRAE (peste 1000 de specialiști), au participat la dezbaterea publică privind „Rolul consilierului școlar în noua arhitectură educațională”, alături de domnul ministru al educației Sorin Cîmpeanu și de reprezentanți ai Ministerului Educației. În urma acesteia, reafirmăm public că nu suntem de acord cu articolele 95 (1) și 98 (2) din proiectul Legii Educației, care prevăd desființarea prin comasare a CJRAE/CMBRAE.

Considerăm că păstrarea personalității juridice a acestei instituții, înființată în urmă cu 16 ani datorită unor nevoi reale a elevilor, părinților și cadrelor didactice, este esențială pentru a continua să furnizăm servicii de asistență psihopedagogică și consiliere la standarde superioare de calitate, instituția având un rol complex în a sprijini beneficiarii – copii și tineri de la 3 la 20 de ani, părinți, cadre didactice etc.

(1) Un  prim argument pentru menținerea instituției este cel legat de imposibilitatea financiară a înființării și dotării corespunzătoare în fiecare unitate de învățământ a unui compartiment de asistență psihopedagogică și a unei camere resursă pentru educație specială prevăzute în articolul 19 (8).Conform proiectului de lege, numărul de specialiști (profesori consilieri școlari și profesori logopezi) s-ar tripla și ar fi necesară dotarea a încă aprox. 4000 de compartimente / cabinete de asistență psihopedagogică. Ne întrebăm cum va fi susținut financiar acest demers, până în anul 2027, având în vedere că până în prezent domeniul educație a avut o finanțare de sub 3% din PIB, în ultimii 10 ani, la nivelul CJRAE/CMBRAE, înființarea de noi posturi a fost aprobată în foarte rare ocazii (din cauza lipsei resurselor financiare), iar singurele dotări ale cabinetelor din unitățile școlare, finanțate de către Ministerul Educației, au avut loc în anul 2006.

(2) Un argument secund pentru menținerea instituției CJRAE/CMBRAE se referă la rolul acesteia în susținerea și monitorizarea mediului educațional incluziv în fiecare unitate școlară. În contextul noului proiect de lege, educația incluzivă este o prioritate, iar noua arhitectură de sistem (din care dispare CJRAE/CMBRAE) ar facilita includerea, accesul la educație și șanse egale pentru fiecare copil al României. Ne întrebăm cum se vor realiza acestea, având în vedere că în acest moment în România există cca. 2600 de profesori consilieri școlari, care potrivit proiectului de lege își vor desfășura activitatea în 2600 de unități de învățământ (majoritatea din mediul urban), din cele cca. 6400 de unități de învățământ de stat existente.

 În consecință, preșcolarii și elevii din 3800 unități de învățământ din România, NU vor beneficia de asistență psihopedagogică și consiliere de specialitate. Din păcate, cei mai afectați elevi vor fi cei din şcolile din mediul rural, în care nu vor funcționa compartimente de specialitate, acești elevi nu vor mai avea acces la serviciile de consiliere și logopedie, creând astfel o discrepanţă majoră între mediul urban şi mediul rural, în ceea ce priveşte accesul la o educaţie și servicii de sprijin de calitate. În acest moment, CJRAE/CMBRAE prin compartimentele Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică și Centrul Logopedic Interșcolar Județean, oferă servicii specializate de consiliere și logopedie, elevilor din unitățile școlare în care nu există cabinete de asistență psihopedagogică.

În contextul acesta, se naște întrebarea: cine va oferi servicii de sprijin, consiliere, asistență psihopedagogică copiilor din peste 3800 de unități de învățământ din România până în anul 2027 (când oricum este improbabilă o creștere atât de mare a numărului de posturi)?

(3) O altă dificultate majoră generată de desființarea CJRAE/CMBRAE și “transferarea” atribuțiilor acesteia către un singur inspector din cadrul DJIP, este, de asemenea, financiară. În unitățile de învățământ mici, aflate în situația reducerii efectivelor de elevi și implicit a subfinanțării, profesorul consilier școlar va fi privit de către director (care devine angajator) desfășurând o activitate de care elevii se pot lipsi. În consecință, se va renunța la activitatea de consiliere care nu se regăsește ca oră de curs în cadrul curriculumului obligatoriu, iar  copiii/elevii din aceste unități nu vor mai beneficia de servicii de asistență psihopedagogică și consiliere.

În prezent, în cazuri similare, serviciile oferite de profesorul consilier școlar sunt reorganizate în cadrul  CJRAE/CMBRAE, astfel încât să acopere nevoile beneficiarilor direcți din fiecare școală.

(4)  Un alt argument pentru menținerea instituției CJRAE/CMBRAE în noua arhitectură de sistem din cadrul reformei educației este legat de organizarea educației incluzive și integrarea școlară a copiilor cu cerințe educaționale speciale. Conform proiectului de lege (Articolul 23 (7))  aceasta se va realiza la începutul fiecărui an școlar, de către specialiștii din cadrul compartimentului de asistență psihopedagogică din școli, care va avea personal în formulă completă, probabil, până în anul 2027.

Această orientare școlară se face pe baza unei evaluări complexe, realizată de specialiști din domenii diverse (medicale, psihologice, psihopedagogice, logopedice, al asistenței sociale). Ne întrebăm cum se va desfășura acest proces în cazul unităților de învățământ unde nu funcționează  și nici nu va funcționa acest compartiment, în condițiile în care, în prezent, CJRAE/CMBRAE asigură, imparțial și corect evaluarea, orientarea și integrarea școlară a tuturor copiilor/elevilor cu CES, inclusiv a celor care învață în grădinițe și școli unde nu există consilier școlar și logoped.

(5) O problemă anticipată, care se va ivi odată cu desființarea CJRAE/CMBRAE și angajarea profesorului consilier școlar și a profesorului logoped la unitatea de învățământ, este legată de etică și profesionalism. Conform standardelor de etică, care ghidează profesia de consilier școlar, se recomandă autonomie profesională, obiectivitate și imparțialitate, pentru a putea construi cu beneficiarul (elev, părinte sau chiar cadru didactic) o relație de încredere, bazată pe confidențialitate. Relația corectă, pe care profesorul consilier școlar trebuie să o aibă cu directorul școlii, este una de colaborare și nu de subordonare. Dificultățile elevilor, generate uneori de problemele din școală, trebuie abordate de consilierul școlar din poziție de colaborare cu directorul școlii, obiectiv și imparțial și nu de pe poziție de subordonare.

 Considerăm că principiile legate de incluziune, oferirea de acces și șanse egale, non-discriminare și descentralizare, promovate de proiectul România Educată, pot fi aplicate mult mai eficient menținând această instituție în arhitectura de sistem, în coordonarea DJIP și colaborând la realizarea și  implementarea proiectelor și strategiilor elaborate de Centrul Național pentru Educație Incluzivă.

Considerăm că desființarea CJRAE/CMBRAE, conform articolele 95 (1) și 98 (2) din actualul proiect al legii, nu este un demers în favoarea elevilor, părinților și cadrelor didactice, nu facilitează reformarea sistemului, nu duce la îmbunătățirea calității serviciilor și a răspunsului la nevoile beneficiarilor direcți ai educației.  Aceste instituții specializate, conexe, de elită ale învățământului preuniversitar trebuie susținute și dezvoltate, iar  comunitatea profesională a  specialiștilor, infrastructura și posibilitățile de dezvoltare a serviciilor de consiliere psihopedagogică și de logopedie vor crește semnificativ, din punct de vedere calitativ și cantitativ, doar în actuala structură. Nu irosiți 16 ani în care aceste instituții și-au demonstrat eficiența, s-au dezvoltat, inclusiv prin accesarea de fonduri europene, răspunzând profesionist și autonom nevoilor elevilor!

Construiți pe competența profesioniștilor din sistem, o lege a educației cât de bună poate fi, care să asigure o stabilitate și un climat educațional în care fiecare copil al României să își poată împlini potențialul.

 Spuneți, alături de cei peste 14000 de beneficiari semnatari ai petiției, ”STOP DESFIINȚĂRII CJRAE/CMBRAE!”

Cu real respect,

Reprezentanții personalului didactic din CJRAE/CMBRAE (peste 1000 de specialiști) prezenți la Dezbaterea „Rolul consilierului școlar în noua arhitectură educațională”-2 august 2022.