Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul CJRAE Galați


În data de 25 mai 2018 intră în vigoare, la nivelul întregii Uniuni Europene, noile norme ale Regulamentului General Pentru Protecția Datelor Personale (GDPR) EU 2016/679. În acest sens vă punem la dispoziție câteva informați importante privind datele personale pe care instituția noastră le prelucrează în cadrul activităților desfășurate, scopurile în care realizăm aceste prelucrări, cine are acces la datele dvs. personale, drepturile pe care dvs. le aveți în calitate de client al serviciilor noastre și responsabilitățile noastre privind asigurarea securității datelor dvs. personale.


Capitolul I. Definiții
“Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale(de tipul vârstă, gen, nivel de educație etc.), precum și informații cu caracter sensibil precum apartenența religioasă, sindicală, etnică, opiniile politice, date biometrice, date privind starea de sănătate fizică sau mentală. În cadrul sesiunilor de evaluare/intervenție psiho-educațională vor fi prelucrate următoarele informații cu caracter personal: numele și prenumele dumneavoastră, data nașterii, numărul de telefon, adresa de e-mail, câteva caracteristici demografice (vârsta, sexul, nivelul de educație, ocupația și apartenența etnică), motivul altor examinări psihologice, precum și o serie de caracteristici comportamentale sau de dezvoltare reflectate prin răspunsurile la instrumente de evaluare psihologică (teste) sau la întrebările din cadrul interviului realizat în vederea evaluării necesității unei intervenții psihologice.
“Prelucrare de date cu caracter personal” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea acestora.
Persoana vizată sunteți dumneavoastră;
Cel care utilizează datele dvs. personale (operatorul) este Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Galați, cu sediul în Galați, str. Portului, nr.55Bis, tel/fax: 0236-311158, e-mail: cjrae.galați@gmail.com.
Persoanele terțe sunt reprezentate de orice entitate juridică autorizată de operator sau/și de persoana împuternicită care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze datele dvs. cu caracter personal. În cazul de față persoanele terțe sunt reprezentate de companii ce oferă servicii diverse cum ar fi, dar nelimitându-se la: servicii de găzduire și mentenanță a site-ului și bazei de date electronice, servicii de arhivare etc. sau de alte instituții (de exemplu Inspectoratul Școlar Județean Galați, Ministerul Educației Naționale etc) care pot avea acces la date în baza unui temei legal.
Destinatar poate fi orice persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenție sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal.
În cazul evaluărilor psihosomaticedatele cu caracter personal rezultate în urma evaluării sunt divulgate persoanei vizate, Inspectoratului Școlar Județean Galați și operatorului.
În cazul evaluărilor în vederea retragerii din învățământul primar, respectiv a parcurgerii a 2 ani școlari în unul singur datele cu caracter personal rezultate în urma evaluării sunt divulgate persoanei vizate, instituției de învățământ unde este înscris copilul și operatorului.
În cazul evaluărilor psiho-educaționale realizate de SEOSP în vederea obținerii certificatelor de orientare școlară și profesională datele cu caracter personal rezultate în urma evaluării sunt divulgate persoanei vizate, Comisiei de Orientare Școlară și Profesională, instituției de învățământ unde este înscris copilul, responsabilului de caz servicii educaționale și operatorului.
“Consimțământul” dumneavoastră, înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate, ca persoană vizată, prin care acceptați, prin prezentul acord, fără echivoc, ca datele cu caracter personal care vă privesc să fie prelucrate în scopurile explicite incluse în cele ce urmează.
“Creare de profiluri” înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale, referitoare la persoana vizată, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia. Prin intermediul platformelor de evaluare (exemplu: PED-A, CAS++) se realizează o prelucrare electronică a informațiilor, ce are ca rezultat generarea un raport standardizat automat privind profilul psihologic al copilului dvs. având în vedere caracteristicile evaluate.

Capitolul II. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal
Toate informațiile vor fi colectate și prelucrate exclusiv de operator în următoarele scopuri (notați în tabelul anexat varianta care se aplică cazului dumneavoastră):
[ ] Evaluare psihologică în scop de cercetare, autocunoaștere, dezvoltare personală, de analiză a necesității unei intervenții psihologice/ educaționale, având în vedere caracteristicile psihologice ale copilului/ adolescentului, starea de sănătate mentală, nivelul de dezvoltare al funcțiilor psihice sau climatul psihosocial / familial;
[ ] Realizarea unei intervenții de consiliere psiho-educațională în vederea rezolvării sau ameliorării problemelor de sănătate mentală, a unor traume, a unor situații de viață dificile sau în vederea optimizării stării de sănătate ori în scopul autocunoașterii și dezvoltării personale;
[ ] Evaluare și / sau intervenție în servicii de consiliere vocațională și orientare în carieră;
[ ] Evaluarea psihologică a nivelului de dezvoltare psihologică sau a nivelului de adaptare la un context educativ (evaluare psiho-somatică, pentru retragere din învățământul primar, evaluare în vederea parcurgerii a 2 ani școlari în unul singur), evaluarea persoanelor cu cerințe educative speciale (evaluare psiho-educațională în vederea eliberării certificatelor de orientare școlară și profesională);
[ ] Consiliere, asistență sau intervenții psiho-educaționale, de orientarea școlară / profesională sau intervenții specifice pentru persoanele cu handicap / cerințe educative speciale;
Prelucrarea informațiilor colectate de platformele de evaluare se realizează în mod automat de către operator, în vederea creării unui profil psihologic corect și complet în urma completării probei / probelor psihologice primite spre rezolvare în cadrul testării/evaluării psihologice la care ați consimțit să participe copilul dvs.. Printre acestea se pot număra răspunsurile la fiecare item din testului psihologic, precum și o serie de informații specifice (de exemplu vârstă, gen, nivel de studii, naționalitatea etc.), pentru ca răspunsurile oferite să fie comparate în baza unui etalon obținut prin testarea unui număr mare de persoane cu caracteristici socio-demografice similare. Aplicația va procesa automat conținuturile furnizate, fără intervenția vreunei persoane umane.
Prelucrarea informațiilor colectate prin aplicarea altor instrumente de evaluare de tip hârtie-creion/ interviu de către operator se realizează într-un mod non-automat în vederea ducerii la îndeplinire a scopului convenit, fără intervenția vreunei alte persoane în afara specialistului.

Capitolul III Păstrarea datelor cu caracter personal
Păstrarea datelor cu caracter personal într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate se va face pentru perioada necesară desfășurării serviciilor de testare/evaluare sau intervenție psihologică și apoi, ulterior, pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, pe o perioadă de până la 3 ani după finalizarea de către copilul dvs. a învățământului preuniversitar.Prin excepție, rezultatele testărilor/evaluărilor psihologice se vor putea păstra în format anonimizat pentru o perioadă nedeterminată, exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau în scopuri statistice.
Stocarea datelor se realizează de către operator, în cadrul arhivei de acte profesionale, conform reglementărilor normative în vigoare.

Capitolul IV Drepturile dumneavoastră în conformitate cu Regulamentul general 2016/679 privind protecția datelor
Prin prezenta vă comunicăm că aveți dreptul de a solicita operatorului, în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării. De asemenea, aveți dreptul de a vă opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuată pe baza consimțământului până la momentul retragerii, prin cerere scrisă trimisă la adresa de email cjrae.galați@gmail.com sau de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere competentă(ANSPDCP).
Persoana responsabilă cu protecția datelor în cadrul CJRAE Galați este d-na documentarist Sârghe Nadia de la CJRAE
Responsabilitatea operatorului de date
Prelucrarea de date sensibile cum ar fi informații despre preferințele sau comportamentul copilului dumneavoastră în vederea creării unor profiluri presupune anumite riscuri referitoare la viața privată, cum ar fi spre exemplu dezvăluirea neautorizată/accidentală/ilicită a datelor. Pentru a reduce la minimum un asemenea risc, platforma de testare se poate accesa prin intermediul unui cont de utilizator și a unei parole de acces, doar de către operator care și-a asumat obligația de confidențialitate, respectare a vieții private și a datelor personale. În plus, dumneavoastră aveți posibilitatea de a alege să dezvăluiți informațiile personale în cunoștință de cauză, nu implicit în baza unor setări inițiale. De asemenea, pentru a reduce la minimum un asemenea risc, arhiva cu documente profesionale este păstrată de către operator/ persoana împuternicită în condiții de securitate, cu acces restricționat.

Capitolul V Aspecte finale
Pentru orice nemulțumire legată de prelucrarea datelor personale am luat cunoștință că mă pot adresa Operatorului la adresa de contact stipulată în contractul de prestări servicii convenit cu Operatorul și/sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Capitolul VI Consimțământul dumneavoastră
[] Confirmați că aveți 18 ani împliniți
[ ] Prin specificarea opțiunii (opțiunilor) de servicii psihologice vă exprimați acordul expres și neechivoc, ca datele dvs. personale și datele personale ale copilului dvs. să fie procesate de către operator în scopul/scopurile menționat/e.
[ ] Consimțițila participarea copilului dvs. la această sesiune de testare / evaluare psihologică / program de intervenție psihologică, confirmați că ați citit informațiile despre modul în care vor fi prelucrate datele cu caracter personal și sunteți de acord ca datele dvs. personaleși ale copilului meu să fie prelucrate de operator pentru îndeplinirea scopurilor comunicate. Admiteți că ați fost informat/ă căvă puteți retrage în orice moment consimțământul acordat prin cerere trimisă la adresa operatorului, renunțând la participarea la serviciile psihologice. Toate activitățile de prelucrare efectuate până la momentul retragerii consimțământului rămân perfect valabile.

Date despre responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal:
SÂRGHE NADIA ELENA – documentarist CJRAE GALAȚI

Date de contact:
tel. 0236-311.158
e-mail: secretariat@cjrae-galati.ro