„Împreună la şcoală pentru reuşita în viaţă!”
Accesul la Educaţie pentru Grupurile Dezavantajate
Obiectivul general:

Proiectul are ca obiectiv fundamental asigurarea participării la educaţie a persoanelor provenite din grupurile dezavantajate. Se are în vedere creşterea nivelului de implicare a acestor elevi în activităţile de învăţare, prin transformarea mediului şcolar a 8 unităţi de învăţământ din judeţul Galaţi într-un mediu incluziv.

Se urmăreşte desegregarea şi oferirea unei “a doua şanse” la educaţie persoanelor care provin din grupuri sociale defavorizate. În acest sens proiectul îşi propune:

Obiectivele specifice:

 • Creşterea cu 20% a frecvenţei şcolare, menţinerea în şcoală şi îmbunătăţirea rezultatelor şcolare a unui număr de 450 elevi din învăţământul obligatoriu, care se află în situaţie de eşec şcolar sau risc de abandon şcolar.
 • Asigurarea unei a doua şanse la educaţie pentru 130 de persoane care, nu au frecventat niciodată şcoala, sau, au abandonat învăţământul primar .
 • Scăderea cu 20% a ratei abandonului şcolar în şcolile din judeţul Galaţi, prin furnizarea de servicii educaţionale adaptate nevoilor fiecărui copil şi crearea unui mediu şcolar incluziv.
 • Prevenirea segregării şi marginalizării copiilor romi, a copiilor cu dizabilităţi şi a celor din medii dezavantajate socio-economic prin derularea unei campanii de advocacy privind problematica segregării, marginalizării, educaţiei interculturale /incluzive şi a copiilor cu cerinţe educative speciale şi înfiinţarea unui centru de resurse pentru educaţie incluzivă.

Activităţi desfăşurate:

 • Identificarea beneficiarilor direcţi;
 • Amenajarea Centrului de Resurse pentru Educaţie Incluzivă şi a Cabinetelor de Resurse din cele opt şcoli pilot;
 • Organizarea mai multor grupe de grădiniţa de vară
 • Formarea cadrelor didactice
 • Educaţie remedială pentru copiii cu dificultăţi de învăţare, dezavantajaţi socio-economic cu eşec şcolar şi/sau tendinţa de abandon şcolar;
 • Sprijin psihopedagogic pentru integrarea copiilor cu CES în învăţământul public, activitate desfaşurată în Şcolile Gimnaziale Nr.15, Nr.2 Tecuci şi la Centrul de Resurse pentru Educaţie Incluzivă;
 • Terapii specifice de recuperare-reabilitare pentru copiii cu dizabilităţi neuromotorii integraţi în şcoala publică;
 • Terapia tulburărilor de limbaj pentru copiii din şcolile de masă cu afecţiuni logopedice şi cu deficienţe senzoriale de auz şi văz, în scopul optimizării calităţii comunicării verbale pentru evitarea eşecului şcolar, a abandonului şi menţinerea acestora în şcolile publice;
 • Activităţi extraşcolare susţinute de elevii de etnie rromă, de cei cu dizabilităţi care frecventează cursurile şcolii publice şi de cei defavorizaţi social;
 • „Şcoala părinţilor” /„Clubul părinţilor”;
 • Organizarea de clase de tip “ A doua şansă” la învăţământul primar şi secundar inferior;
 • Activităţi extraşcolare care au ca efect desegregarea şi crearea unui mediu şcolar incluziv;
 • Activităţi de consiliere-pentru elevi, părinţi şi cadre didactice
 • Campania de advocacy;
 • Activităţi de voluntariat comunitar;
 • Activităţi de monitorizare, feed-back şi evaluare;

Rezultate aşteptate:

Educaţional:

 • copiii vor avea rezultate şcolare îmbunătăţite;
 • numărul elevilor care vor urma un ciclu superior de învăţământ va creşte;
 • se vor îmbunătăţi capacitaţile de relaţionare şi comunicare ale elevilor, atât în grup cât şi în familie;
 • creşterea oportunităţilor de integrare şcolară şi profesională /socială
 • finalizarea educaţiei de bază prin cursuri tip „A doua şansă”
 • creşterea şanselor de finalizare a învăţământului obligatoriu;
 • îmbunătăţirea frecvenţei elevilor la cursuri;

Social :

 • grupurile ţintă, beneficiarii se vor dezvolta personal, vor reuşi să progreseze, să îşi dezvolte abilităţi care să le favorizeze progresul social.

Spiritual / valoric

 • persoanele incluse în proiect vor participa la interacţiuni între culturile minoritare şi cele majoritare. Astfel ei vor dobândi cunoştinţe privind moduri de viaţa alternative, atitudini non-discriminatorii, vor valorifica diferenţele, îşi vor dezvolta creativitatea, spiritul civic şi de observaţie.