Program desfăşurat de CJRAE/CJAP

SĂ EXMATRICULĂM VIOLENŢA
Program pentru prevenirea agresivităţii şi a comportamentelor violente în mediul şcolar

Scop:

 • prevenirea şi combaterea fenomenului de violenţă în şcoală şi în familie, prin formarea unor comportamente prosociale şi abilităţi de soluţionare a conflictelor.

Obiective:

 • Identificarea diferitelor tipuri de violenţă, care pot apărea în şcoală şi în familie
 • Identificarea cauzelor care duc la manifestarea comportamentelor violente în mediul şcolar;
 • Formarea la elevi a abilităţilor de interrelaţionare eficientă;
 • Identificarea unor strategii pozitive de disciplinare a copilului în cadrul familiei;
 • Creearea unui parteneriat şcoală-familie prin realizarea unor activităţi extracurriculare

Grup ţintă:
Beneficiari direcţi:

 • Elevii care au comis acte de violenţă, elevii cu tendinţe de comportament agresiv;
 • Părinţi violenţi

Beneficiari indirecţi:

 • Elevi, părinţi, cadre didactice

Activităţi pe tema prevenirii şi combaterii violenţei, a drepturilor copilului (la Comisia Diriginţilor, Consiliul Elevilor), în cadrul orelor de consiliere şi orientare pentru dezvoltarea unor atitudini şi comportamente pro-sociale

 • Intervenţia recuperatorie în situaţiile de criză

Au fost desfăşurate:

 • Programe de formare a mediatorilor pentru abilitarea în tehnici de comunicare eficientă şi rezolvare de conflicte, facilitarea dezvoltării personale a elevilor.
 • Activităţi cu caracter preventiv, educativ, având ca scop prevenirea delincvenţei juvenile, victimizării elevilor, informarea tinerilor asupra pericolelor existente la vârsta adolescenţei, dezvoltarea iniţiativei proprii şi a gândirii individuale, participarea cadrelor de poliţie în susţinerea unor teme specifice de educaţie juridică antiinfracţională.